Effects of employee representation on boards

Effects of employee representation on boards

Astrid Kunze przedstawiła badania na temat polityk, które mogą prowadzić do zwiększenia różnorodności płciowej w zarządach. Badania te są związane z WP2 projektu i wykorzystują pokrywającą się literaturę badawczą oraz norweskie dane dotyczące zarządów spółek akcyjnych. Upowszechnienie wyników poprzez seminarium wydziałowe przyczynia się do zwiększenia widoczności kompetencji członków grupy projektowej i umożliwia dyskusję na tematy związane z projektem EARHART. Astrid Kunze przedstawiła szkic artykułu „Różnorodność płciowa, praca w zarządach i kwoty płciowe” autorstwa Astrid Kunze i Katrin Scharfenkamp.

 

 


Astrid Kunze presented research on the question what policies can lead to an increase of gender diversity on boards. This research is related to WP2 of the project, and uses overlapping research literature, Norwegian data on public limited boards. Dissemination through a departmental seminar contributes to the visibility of the competency of the project group members, and allows for discussion of related topics to the project EARHART. Astrid Kunze presented the draft of an article “Gender Diversity, labour in the boardroom, and gender quotas” by Astrid Kunze and Katrin Scharfenkamp

05/Mar/2021
Online
Astrid Kunze