Trwały ślad kryzysów (i boomów) gospodarczych

Trwały ślad kryzysów (i boomów) gospodarczych

Od kryzysu finansowego 2007-2008 tempo wzrostu produktywności w gospodarkach rozwiniętych pozostaje niższe niż przed kryzysem. Wielu ekonomistów zastanawia się, czy istnieje związek pomiędzy silnymi załamaniami gospodarczymi a wzrostem produktywności i czy ten związek ma charakter przejściowy, czy długotrwały.

Podczas seminarium w NBP Marcin zaprezentował wyniki badań nad związkiem przejściowych szoków a tempem długookresowego wzrostu gospodarczego. W modelowej gospodarce, przypominającej gospodarkę Stanów Zjednoczonych, negatywny przejściowy szok zniechęca istniejące zakłady pracy do poprawy swojej efektywności oraz odstrasza nowe przedsięwzięcia. Skutkuje to „utratą” części pomysłów, które zostałyby wygenerowane przy braku szoku oraz trwale obniża ścieżkę PKB.

Co istotne, wpływ cykli koniunkturalnych na dobrobyt jest o kilka rzędów wyższy niż w „tradycyjnych” modelach cyklu koniunkturalnego, zakładających powrót gospodarki do długookresowego trendu.