Konsekwencje prawne naruszania praw autorskich

Konsekwencje prawne naruszania praw autorskich

Zagadnienie ochrony praw autorskich do poszczególnych utworów oraz sankcje z tytułu naruszenia wskazanych praw na terytorium RP kompleksowo reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) zwana dalej UPAPP. Odpowiedzialność karna uregulowana jest w artykule 116 UPAPP. W zależności od stopnia winy, okoliczności łagodzących i zaostrzających karę, w przypadku wyroku skazującego kara może się wahać pomiędzy grzywną a ograniczeniem wolności do kilku lat. W trakcie trwania postępowania można zawrzeć porozumienie z prokuratorem, w wyniku którego wyczerpuje się odpowiedzialność karną z tytułu nieuprawnionego działania. Odpowiedzialność cywilna z kolei jest uregulowana w artykule 79 UPAPP. Wynika z niego, że „uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

  1. zaniechania naruszania;
  2. usunięcia skutków naruszenia;
  3. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
  4. wydania uzyskanych korzyści”.

Więcej informacji na ten temat, wraz opisem kazusu prawnego, znajduje się tutaj.