Niski wiek emerytalny, wysoka cena

Systemy emerytalne

Niski wiek emerytalny, wysoka cena

Polska się zestarzeje, zanim zdąży się wzbogacić – przed takim wyzwaniem właśnie stajemy. We współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych dla Komisji Europejskiej opracowaliśmy zestaw analiz, które pozwalają nadać merytoryczny kontekst rozważaniom nad bardzo bliską przyszłością fiskalną, na rynku pracy i w wielu innych aspektach.

Odsetek populacji w wieku produkcyjnym maleje, podczas gdy odsetek osób starszych gwałtownie wzrasta. Coraz liczniejsza staje się grupa starszych pracowników. Tendencje te będą miały negatywny wpływ na wielkość zatrudnienia, a w rezultacie na dochód narodowy i poziom życia. Chcąc zapobiec negatywnym skutkom procesu starzenia się ludności, konieczne jest podjęcie daleko idących działań w polityce publicznej. Należy nadać najwyższy priorytet inicjatywom mającym na celu zwiększanie dzietności, w tym poprzez rozwój usług opiekuńczych, a także położyć nacisk na rozwój kształcenia ustawicznego i inwestycje w umiejętności. Ważna jest także budowa właściwej polityki imigracyjnej, odpowiadającej potrzebom rynku pracy, a także dostosowanie do potrzeb osób starszych systemu opieki zdrowotnej oraz systemu opieki długoterminowej. Ale co najważniejsze - ze względu na wzrastającą oczekiwaną długość naszego życia, polityka publiczna powinna dążyć do wydłużenia okresu aktywności zawodowej. Ludzie muszą pracować dłużej, w przeciwnym razie ich emerytury będą niskie, podobnie jak dochód ogółu ludności.