Project EARHART

 

 

 

 

EquAl in ReacHing AspiRaTions

Dowody świadczące o nierównościach w możliwościach realizacji aspiracji są powszechne: w wielu segmentach rynku pracy, szczególnie dla wysoko specjalizowanych pracowników, ale także wśród przedsiębiorców i osób wykonujących zawody tzw. wolne. Badania empiryczne i debata publiczna są pełne studiów przypadków i kompleksowych badań empirycznych dokumentujących ogromną przepaść między osobami odnoszącymi sukcesy (zazwyczaj mężczyźni z dominujących grup etnicznych i rasowych) i tymi, którym sukces wydarza się ze znacznie niższym prawdopodobieństwem (zazwyczaj mniejszości etniczne i kobiety). W literaturze brak jednak systematycznych badań nad źródłami tych dysproporcji i ich konsekwencjami, często na skutek braku danych i ograniczeń metodologicznych. Nasz projekt proponuje kilka innowacji pomagających przełamać bariery poznawcze w badaniach nad równością w osiąganiu aspiracji.

Nasz projekt jest interdyscyplinarny, łącząc cztery dziedziny: zarządzanie, ekonomię, metody ilościowe i psychologię. Ważną cechą tego projektu jest to, że oferuje zróżnicowaną perspektywę metodologiczną, łącząc stosowaną mikroekonometrię oraz metody eksperymentalne.

Projekt EARHART realizowany przez Uniwersytet Warszawski, fundację FAME oraz NHH, finansowany ze środków Funduszy Norweskich za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu GRIEG. Tytuł projektu „Równość w realizacji aspiracji” (UMO- 2019/34/H/HS4/00481; wartość dofinansowania: 556 499 EUR)

Sześć podstawowych pytań badawczych naszego projektu.

 1. Czy nierówności na rynku pracy sprzyjają podejmowaniu samozatrudnienia z przymusu?
  Analizujemy kanały, przez które nierówności na rynku pracy mogą wpływać na decyzję o samozatrudnieniu, formułujemy model teoretyczny i przeprowadzamy empiryczną weryfikację jego przewidywań, dostarczając w ten sposób nowych wniosków na temat powiązań między nierównościami a samozatrudnieniem.
 2. Czy start-upy kierowane przez kobiety podlegają silniejszym ograniczeniom zasobów niż start-upy założone przez mężczyzn? Czy wpływa na to dalszy rozwój firmy?
  Dotychczasowe badania wykazały, że przy tworzeniu startupów występuje tzw. dobór assortatywny. Korzystamy z bogatych danych dopasowanych do pracodawców i pracowników, które obejmują kilka dekad wstecz dla Norwegii, aby zbadać uprzedzenia płciowe w nowych firmach venture capital.
 3. Czy zróżnicowanie rad nadzorczych pomaga zwiększyć zróżnicowanie najwyższego kierownictwa, zwłaszcza wśród firm niepodlegających kontroli publicznej?
  Wykorzystując unikalne i kompleksowe dane dla ponad 100 milionów firm w Europie, a także innowacyjne metody data science badamy przypadki wejścia kobiet do rad nadzorczych i obserwujemy ich wpływ na zróżnicowanie na pozycjach zarządczych w tych firmach.
 4. Czy różnorodność rad nadzorczych i zarządów ze względu na płeć wpływa na wyniki firmy?
  Przedstawiamy pierwsze przyczynowe i kompleksowe szacunki dotyczące wpływu różnorodności w radach płci na wyniki firmy. Nasze badanie byłoby kompleksowe, ponieważ zbada skutki nie tylko dla firm publicznych (notowanych na giełdzie), ale także dla firm prywatnych (nie notowanych na giełdzie). Będzie również kompleksowy w tym sensie, że nasza strategia identyfikacji opiera się na zwykłym biznesie, a nie na konkretnym, zazwyczaj nietypowym czasie reformy przepisów dotyczących ładu korporacyjnego. Wkładem naszej pracy jest połączenie metodologii tzw. instrumentów Bartika z weryfikacją kryterium wykluczenia w data science (uczenie maszynowe) w celu zapewnienia kompleksowej oceny wpływu zróżnicowania płci na wyniki firmy.
 5. Jaka jest rola unikania informacji i potwierdzania stronniczości w ocenie wyników menedżerów mniejszościowych w porównaniu z menedżerami spoza mniejszości?
  Osadzone w ramach unikania informacji, zaprojektowaliśmy dwa eksperymentalne ustawienia wyróżniające się interesem własnym uczestników (w jednym projekcie badani zaobserwują bezpośrednią korzyść finansową ze swoich decyzji, w drugim projekt odniesie korzyść dla społeczeństwa). Wnioskujemy o powiązaniach między postrzeganiem poszczególnych umiejętności i zdolności w zależności od płci a wpływem kontekstu na te postrzeganie.
 6. Jaka jest rola confirmation bias w ocenie potencjalnych wyników kandydatów do pracy z mniejszości?
  Eksperymentalnie weryfikujemy występowanie potencjalnie niepożądanych konsekwencji wiążących klauzul równości szans.

Zespół

Uniwersytet Warszawski

 • Joanna Tyrowicz – Kierownik Projektu
 • Lucas van der Velde
 • Sebastian Zalas

FAME

 • Magdalena Smyk-Szymańska
 • Katarzyna Bech-Wysocka
 • Huber Drążkowski

NHH

 • Siri Terjesen
 • Astrid Kunze
 • Bram Timmermans

Wystąpienia

 • Luty 2022: Siri Terjesen (NHH) wraz z Madden Center for Value Creation była współgospodarzem sympozjum na temat współczesnych wyzwań w zakresie ładu korporacyjnego. Jej panel skupiał się na skuteczności inicjatyw na rzecz różnorodności, równości i włączenia społecznego (DEI), które są wdrażane na całym świecie przy różnym stopniu zaangażowania rządów.
 • Marzec 2022: Hubert Drążkowski (FAME) zaprezentował swoją pracę dotyczącą braków danych (bardzo istotną dla naszej pracy z danymi na poziomie firmy) podczas warsztatów z zakresu data science DWUMIAN współorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Warszawską.
 • Kwiecień 2022: Magdalena Smyk-Szymańska (FAME) zaprezentowała wyniki badań na temat związku nierówności na rynku pracy z przedsiębiorczością kobiet podczas IX Konferencji ENTrepreneurship In Modern Economy organizowanej przez Politechnikę Gdańską.
 • Czerwiec 2022: Bram Timmermans (NHH) uczestniczył w Nordic Center for Entrepreneurship Research.
 • Czerwiec 2022: Sebastian Zalas (UW) i Hubert Drążkowski (FAME) zaprezentowali swoją pierwszą pracę dotyczącą danych na poziomie firmy podczas warsztatów CE^2.
 • Czerwiec 2022: Sebastian Zalas (UW) podczas warsztatów w Bradze przedstawił spostrzeżenia na temat wykorzystania dużych zbiorów danych i uczenia maszynowego do uzyskania prawidłowych instrumentów typu Bartik.
 • Wrzesień 2022: Sebastian Zalas (UW) przedstawił prace nad danymi na poziomie przedsiębiorstw podczas konferencji współorganizowanej przez Uniwersytet Poznański.
 • Styczeń 2023: Joanna Tyrowicz (UW) zaprezentowała badaie dotyczące różnorodności płci w radach i zarządach firm podczas dorocznego spotkania AEA.
 • Wrzesień 2023: Hubert Drążkowski (FAME) zaprezentował wyniki badań na MIUE 2023.
 • Listopad 2023: Magdalena Smyk-Szymańska (FAME) podzieliła się spostrzeżeniami z projektu EARHART na konferencji w NCN w Krakowie poświęconej grantom GRIEG.
 • Luty 2024: Joanna Tyrowicz (UW) i Lucas van der Velde (UW) zaprezentowali wyniki badań dotyczących wpływu różnorodności rad płci na nierówność płci i skutki uboczne różnorodności rad płci podczas 26. Colloquium on Personnel Economics w Zurychu.
 • Marzec 2024: Katarzyna Bech-Wysocka zaprezentowała wyniki badania dotyczącego wpływu udziału kobiet w zarządach firm na ich wyniki w ramach seminarium w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w ramach Royal Economic Society Conference odbywającej się w Belfaście Hubert Drażkowski i Sebastian Zalas pokazali poster z wynikami badania o różnorodności płci w zarządach firm notowanych i nie notowanych na giełdzie, a Magdalena Smyk-Szymańska - zależności między luką płacową a samozatrudnieniem.
 • Kwiecień 2024: Lucas van der Velde zaprezentował na konferencji European Public Choice Society w Wiedniu badanie o zależności między nierównościami płacowymi a udziałem kobiet w zarządach firm. Katarzyna Bech-Wysocka pokazała wyniki badania z uwzględnieniem metody IV na seminarium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Joanna Tyrowicz promowała wyniki badań w projekcie w ramach Population Association of America w USA.
 • Maj 2024: Joanna Tyrowicz pokazała wyniki badania dotyczącego wpływu udziału kobiet w zarządach na ich wyniki w ramach seminarium na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Czerwiec 2024: Hubert Drażkowski zaprezentował wyniki badania dotyczącego sieci właścicielskich w ramach wewnętrznego seminarium FAME|GRAPE z udziałem zaproszonych gości.

Publikacje

Working Papers

Spotkania zespołu

 • Czerwiec 2020
  Spotkanie otwierające projektu EARHART online, zespół omówił kwestie organizacyjne dotyczące współpracy i wymagań NCN. Omówiliśmy umowę partnerską i obowiązki zespołów.
 • Styczeń 2021
  Organizacyjne spotkanie online, na którym dyskutowano kwestie organizacyjne, artykułu oraz konferencję GGAPS2021.
 • Kwiecień 2021
  Organizacyjne spotkanie online, na którym dyskutowano raport roczny 2020 oraz postępy w artykułach.
 • Czerwiec 2021
  Zorganizowaliśmy dwa spotkania zespołu online, połączone z GGaps 2021 i promowaniem programu badawczego EARHART wśród społeczności akademickiej i decydentów. Zespół NHH przekazał uwagi i skomentował badania z zakresu zarządzania, natomiast zespół warszawski opracował część empiryczną. Zespół EARHART promowała nasz program badawczy wśród uczestników podczas porannej kawy online dla uczestników i wieczornych (online) spotkań. Odbyliśmy także drugie spotkanie podsumowujące współpracę w ramach konferencji GGaps 2021, raportu finansowego i dalszych działań.
 • Luty 2022
  Zorganizowaliśmy spotkanie zespołu online przygotowujące do sporządzenia sprawozdania rocznego. Partnerzy wymienili się informacjami na temat konferencji, na których prezentowali badania z projektu EARHART i omawiali wyniki.
 • Wrzesień 2022
  Spotkanie zespołu w Warszawie. Zespół NHH przyjechał do Warszawy. W ramach spotkania projektowego omówiliśmy postępy w kilku artykułach. Zespół NHH wskazał również na możliwości związane z wykorzystaniem nowatorskiej bazy danych OECD dotyczącej różnorodności płci w zarządach.
 • Styczeń 2023
  Zorganizowaliśmy spotkanie zespołu online przygotowujące do sporządzenia sprawozdania rocznego. Partnerzy wymienili się informacjami na temat konferencji, na których prezentowali badania z projektu EARHART i omawiali wyniki.
 • Sierpień 2023 
  Spotkanie zespołu w Bergen. Warszawski zespół gościł w NHH. Omówiliśmy postępy we wszystkich artykułach projektowych. Pracowaliśmy wspólnie nad danymi i specyfikacjami modeli, oraz ulepszenim motywacji teoretycznej w naszych badaniach w projekcie.
 • Wrzesień 2023
  W ramach spotkania online, zespół Warszawski i NHH wspólnie omówił postępy w artykułach. 
 • Grudzień 2023
  Spotkania zespołu online, zespół warszawski i NHH omawiały postępy i dalszą pracę nad wspólnymi artykułami.
 • Kwiecień 2024
  Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się 10 kwietnia 2024 w siedziebie NHH w Bergen. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołów UW, FAME|GRAPE oraz NHH oraz zaproszeni goście. Partnerzy zaprezentowali wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań, dyskutowali nad wnioskami oraz dalszą współpracą.

 

 

 

 

EquAl in ReacHing AspiRaTions

Evidence concerning inequality in ability to realize aspirations is prevalent: overall, in specialized segments of the labor market, in self-employment and high-aspirations environments. Empirical literature and public debate are full of case studies and comprehensive empirical studies documenting the paramount gap between successful individuals (typically ethnic majority men) and those who are less likely to “make it” (typically ethnic minority and women). So far the drivers of these disparities and their consequences have been studied much less intensively, due to methodological constraints and shortage of appropriate data. This project proposes significant innovations to overcome both types of barriers and push the frontier of the research agenda on equality in reaching aspirations.

Overall, the project is interdisciplinary, combining four fields: management, economics, quantitative methods and psychology. An important feature of this project is that it offers a diversified methodological perspective, combining applied microeconometrics, as well as experimental methods.

EARHART project is conducted by University of Warsaw, foundation FAME and NHH, funded with Norway Grants via  National Science Center within the GRIEG call. Project title „Equal in Reaching ASpirations” (UMO- 2019/34/H/HS4/00481; funding: 556 499 EUR).

The key six research questions behind our project are summarized as follows.

 1. Does labor market inequality drive take-up of necessity self-employment?
  Theorizing about the channels through which labor market inequality may influence the choice to become self-employed, we develop a theoretical setup and provide empirical verification of its predictions, thus yielding novel insights into the links between inequality and self-employment.
 2. Are minority-led start-ups subjected to stronger resources constraints than start-ups established by non-minority entrepreneurs? Does it affect subsequent firm growth?
  Existing research has demonstrated that there occurs assortative matching in the formation of founding teams, albeit with many methodological caveats and theory shortages. We exploit rich employer-employee matched data that cover several decades back for Norway in order to investigate gender biases in new venture firms.
 3. Does diversity of the supervisory boards help to increase diversity of top management, especially among firms who are not subject to public scrutiny?
  Using unique and comprehensive data for 100+ million firms in Europe, as well as innovative data science methods, we study the events of women entering the supervisory (non-executive) board and observe the subsequent changes (or lack thereof) in the composition of top management.
 4. Does diversity of the supervisory and management boards affect firm performance?
  We provide the first causal and comprehensive estimates for the effects of gender board diversity on firm performance. Our study would be comprehensive in that it will study the effects not only for the publicly held firms (stock listed) but also for the privately held firms (not listed on the stock exchange). It will also be comprehensive in a sense that our identification strategy is based on business-as usual rather than on specific, typically unusual timing of a corporate governance regulations reform. A contribution of our work is to combine methodology of the so-called Bartik instruments with data science (machine learning) verification of the exclusion criterion in order to provide a comprehensive evaluation of the effects of gender board diversity on firm performance.
 5. What is the role of information avoidance and bias confirmation in evaluating performance of minority managers when compared to non-minority managers?
  Embedded in information avoidance framework , we designed two experimental settings distinguished by self-interest of participants (in one design the subjects will observe a direct financial benefit from their decisions, in the other design the benefit will be to the society). We infer the links between the perceptions of individual skills and abilities across genders and how these perceptions are affected by context.
 6. What is the role of confirmation bias in evaluating potential performance of minority job applicants?
  We experimentally verify prevalence of potentially undesirable consequences of binding equal opportunity clauses.

Team

University of Warsaw

 • Joanna Tyrowicz – Principal Investigator
 • Lucas van der Velde
 • Sebastian Zalas

FAME

 • Magdalena Smyk-Szymańska
 • Katarzyna Bech-Wysocka
 • Huber Drążkowski

NHH

 • Siri Terjesen
 • Astrid Kunze
 • Bram Timmermans

Talks

 • Februrary 2022, Siri Terjesen (NHH) co-hosted with Madden Center for Value Creation, symposium on contemporary challenges in corporate governance. Her panel focused on the effectiveness of Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) initiatives, as they are being implemented around the world with varying degrees of government involvement.
 • March 2022, Hubert Drążkowski (FAME) presented his work on missigness on data (very relevant for our work with firm-level data) during a data science workshop DWUMIAN co-organized by the University of Warsaw and Warsaw Polytechnic.
 • April 2022, Magdalena Smyk-Szymańska (FAME) shared the research on the link between labor market inequality and female entrepreneurship on 9th ENTrepreneurship In Modern Economy Conference organized by Gdańsk University of Technology.
 • June 2022, Bram Timmermans (NHH) participated in Nordic Center for Entrepreneurship Research.
 • June 2022, Sebastian Zalas (UW) and Hubert Drążkowski (FAME) presented their first work on firm-level data during CE^2 Workshop.
 • June 2022, Sebastian Zalas (UW) presented the insights on using big data and machine learning to obtain valid Bartik-type instruments during a workshop in Braga.
 • September 2002, Sebastian Zalas (UW) presented work on firm-level data during a conference co-organized by University of Poznan.
 • January 2023, Joanna Tyrowicz (UW) presented the work on gender board diversity during AEA Annual Meeting.
 • September 2023, Hubert Drążkowski (FAME) presented at MIUE 2023.
 • November 2023, Magdalena Smyk-Szymańska (FAME) shared insights from EARHART project at conference at NCN in Krakow dedicated for GRIEG grants.
 • February 2024, Joanna Tyrowicz (UW) and Lucas van der Velde (UW) presented the results of the studies on the effects of gender board diversity on gender inequality and gender board diversity spillovers at 26th Colloquium on Personnel Economics in Zurich.
 • March 2024: Katarzyna Bech-Wysocka presented the results of a study on the impact of women's participation in company management boards on their performance as part of a seminar at the Warsaw School of Economics, as part of the Royal Economic Society Conference held in Belfast, Hubert Drążkowski and Sebastian Zalas showed a poster with the results of the study on gender diversity in the management boards of listed and unlisted companies, and Magdalena Smyk-Szymańska - the relationship between the gender pay gap and female self-employment.
 • April 2024: Lucas van der Velde presented a study on the relationship between pay inequality and women's participation on company boards at the European Public Choice Society conference in Vienna. Katarzyna Bech-Wysocka showed the results of the study taking into account the IV method at a seminar of the Warsaw School of Economics. Joanna Tyrowicz promoted the research results of the project during the Population Association of America in the USA.
 • May 2024: Joanna Tyrowicz showed the results of a study on the impact of women's participation in management boards on their performance during a seminar at the University of Szczecin.
 • June 2024: Hubert Drążkowski presented the results of a study on ownership networks as part of the internal FAME|GRAPE seminar with the participation of invited guests.

Publications

Working Papers

Team meetings

 • June 2020
  Online kickoff meeting of the EARHART grant, the team discussed ways to organize our collaboration and the requirements by NCN. We discussed the partnership agreement and responsibilities of teams.
 • January 2021
  Online organizational meeting, where we discussed the organizational issues, papers and GGaps2021.
 • April 2021
  Online organizational meeting, discussing the annual report for 2020 and progress on papers.
 • June 2021
  We held two online team meeting, combined with GGaps 2021 and promoting EARHART research agenda among the academic and policy-making community. The NHH team provided feedback on management studies, whereas Warsaw team took care of applied economics. The EARHART crew promoted our research agenda to the participants during an online morning coffee for the participants and evening (online) get-togethers. We also held a second meeting, summarizing the collaboration on GGaps 2021, financial reporting and ways forward.
 • February 2022
  We held an online team meeting preparing for annual reporting. The partners exchanged information on where they presented and discussed the results from EARHART project.
 • September 2022
  We held a team meeting in Warsaw. NHH team visited, and we discussed progress on a couple of papers. NHH team pointed to a novel database by OECD concerning boards and gender board diversity.
 • January 2023
  We held an online team meeting preparing for annual reporting. The partners exchanged information on where they presented and discussed the results from EARHART project.
 • August 2023 
  We held a team meeting in Bergen. The Warsaw team visited NHH team. We discussed progress on all papers, worked together on data and specifications and improved theoretical motivation for our research in this project. 
 • September 2023
  We held online team meetings to share progress on our papers.
 • December 2023
  Online team meetings, Warsaw and NHH team discussed the progress and the further work with the joint articles.
 • April 2024
  The project summary meeting took place on April 10, 2024 at the NHH headquarters in Bergen. The meeting was attended by members of the UW, FAME|GRAPE and NHH teams as well as invited guests. Partners presented the results of research conducted as part of the project, discussed conclusions and further cooperation.