Gender board diversity spillovers and the public eye

Gender board diversity spillovers and the public eye

Mieliśmy ogromną przyjemność zaprezentować nasze badania na sesji plakatowej RES 2024 Royal Economic Society w Belfaście. Jesteśmy wdzięczni za wnikliwe komentarze i owocne rozmowy ze wspaniałymi badaczami z całego świata.

Projekt, który zaprezentowaliśmy:

Czy obecność kobiet na stanowiskach nadzorczych poprzedza obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych? Szereg politycznych ustaw nakazujących parytety płci w radach nadzorczych opiera się na założeniu, że "kobiety pomagają kobietom". Analizujemy czy rzeczywiście obecne są takie przepływy różnorodności płciowej od stanowisk nadzorczych do najwyższych stanowisk kierowniczych na przestrzeni trzech dekad w Europie. W przeciwieństwie do wcześniejszych badań, które dotyczyły firm notowanych na giełdzie lub były ograniczone do danego regionu, wykorzystujemy dużą bazę danych obejmującą około 2 000 000 firm. Znajdujemy dowody na to, że zjawisko przepływu nie ma miejsca w korporacjach w Europie, za wyjątkiem firm notowanych na giełdzie. Jedynie w firmach publicznych przejście od braku kobiet do co najmniej jednej kobiety na stanowisku nadzorczym wiąże się z 10-15% wyższym prawdopodobieństwem powołania co najmniej jednej kobiety na stanowisko kierownicze. Ten wzorzec jest zgodny z różnymi teoriami zarządzania, sugerując, że zewnętrzna widoczność wpływa na praktyki korporacyjne w zakresie różnorodności płci. Badanie sugeruje, że polityka różnorodności, choć ma wpływ na firmy publiczne, może mieć ograniczoną skuteczność w promowaniu różnorodności płci w korporacjach w Europie.


We had a very pleasure to present our research at a poster session of RES 2024 Royal Economic Society in Belfast. We are grateful for insightful comments and fruitful conversations with fabulous researchers from around the world.

The project we presented:

Does presence of women in supervisory roles predates presence of women in management roles? A range of policy recommendations mandating gender board quotas is based on the idea that "women help women". We analyze potential gender diversity spillovers from supervisory to top managerial positions over three decades in Europe. Contrary to previous studies which worked with stock listed firms or were region locked, we use a large data base of roughly 2 000 000 firms. We find evidence that women do not help women in corporate Europe, unless the firm is stock listed. Only within public firms, going from no woman to at least one woman on supervisory position is associated with a 10-15% higher probability of appointing at least one woman to the executive position. This pattern aligns with various managerial theories, suggesting that external visibility influences corporate gender diversity practices. The study implies that diversity policies, while impactful in public firms, have limited effectiveness in promoting gender diversity in corporate Europe.