Gender diversity spillovers in boards

Gender diversity spillovers in boards

Wstępne wyniki naszych badań dotyczących wpływu zróżnicowania ze względu na płać rad i zarządów zostały zaprezentowane na konferencji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Postawiliśmy pytanie dotyczące interakcji obecności kobiet na stanowiskach wykonawczych i niewykonawczych – czy kobiety pomagają kobietom?

Faktem jest, że kobiety stanowią mniejszość w zarządach. Istnieje możliwość, że pełnią one jedynie rolę symboliczną w oczach opinii publicznej. Różnorodność to gorący temat w debacie publicznej, którego skutkiem są parytety w polityce publicznej dotyczące składu płci na stanowiskach niewykonawczych w zarządach. Dlatego niezwykle istotne jest, abyśmy zrozumieli wzajemne oddziaływanie różnorodności płci na stanowiskach kierowniczych i nadzorczych. Poprzednie badania dotyczyły małych próbek lub spółek notowanych na giełdzie. Dzięki nowatorskiej identyfikacji płci i zarządu wykraczamy daleko poza zasięg wzroku opinii publicznej. Pracujemy z danymi dotyczącymii 3 miliardów firm, zarówno publicznych, jak i prywatnych – z około 30 krajów europejskich. Praucjemy z modelami regresji panelowej biorąc pod uwagę obecność kobiet w zarządach i zarządach niewykonawczych oraz wskaźnik ich notowań na giełdzie.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma efektu pomocy między kobietami. Jednak po bliższym przyjrzeniu się:

1) w spółkach giełdowych występuje pozytywny efekt, natomiast negatywny w przypadku firm nienotowanych na giełdzie,

2) jedna kobieta na stanowisku niewykonawczym ma znaczenie wyłącznie symboliczne – nawet wśród spółek giełdowych.

Dziękujemy za wszystkie komentarze.

 


Our preliminary results on gender board diversity spillovers were presented on Poznan Economics University conference.  We raised there a question regarding the interaction of presence of women in executive and non-executive roles – do women help women?

It is a fact that women constitute minority in boards.  There is a possibility that they serve only as token, for the public eye, roles. The diversity is a hot topic in the public debate that results in public policy quotas on non-executive board function gender compositions. It is therefore crucial that we understand the interplay of gender diversity between those management and supervisory roles. Previous studies worked on small samples or listed companies. Thanks to a novel gender and board identification we go far beyond public eye. We work with 3 billion firms both public and private - from around 30 European countries. We perform panel regression taking into account presence of female in executive and non executive boards as well as the indicator of them being listed on a stock exchange.

At first glance it seems there is no gender spillover. However, upon closer look,

1) there is a positive spillover in listed firms, but a negative one in firms hidden in the shadows of public scrutiny,

2) one women in non executive role is token - even under the public scrutiny.

 

All comments are enthusiastically welcome.