Równiejsza płaca od równościowego zarządu

Równiejsza płaca od równościowego zarządu

Kobiety mogą pomóc w zwiększaniu równości. Jeśli będą wystarczająco silne przy stole decyzyjnym. Jeśli zależy im na równości. Jeśli zdobędą stosowne dane, na podstawie których będą mogły działać. Dużo tych jeśli... Dlatego właśnie sensowne jest zbadanie, w jakim stopniu zróżnicowanie płci na stanowiskach kierowniczych skutecznie przekłada się na różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Wyniki tego badania zaprezentowaliśmy uczestnikom Colloqium on Personnel Economics w Zurychu w tym roku. Dyskusje na kuluarach nie są gorsze pod względem uzyskiwania niezwykle przydatnych informacji zwrotnych niż prezentacje plenarne. Jesteśmy bardzo wdzięczni za komentarze Andersowi Frederiksenowi, Nina Smith, Jenny Kragl oraz Alexowi Brysonowi, którego wcześniejszy artykuł zainspirował nas do tego badania. 

Zajmujemy się różnicą w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Europie, koncentrując się na wpływie reprezentacji kobiet w zarządach i zarządach niewykonawczych. Wykorzystujemy nowatorski zbiór danych, aby określić zróżnicowanie tablic płci w europejskich firmach, który obejmuje kompleksową próbę firm prywatnych oraz firm notowanych na giełdzie. Nasze badanie obejmuje trzy fale badania struktury zarobków, obejmujące 26 krajów i wiele branż. Pomimo niewielkiej liczby kobiet w populacji i złożonego charakteru nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, nasze ustalenia ujawniają silny związek przyczynowy: większa różnorodność płci znacznie zmniejsza skorygowaną różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Pokazujemy również, że aby znacząco wpłynąć na różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, obecność jednej przedstawicielki płci żeńskiej na stanowiskach kierowniczych jest niewystarczająca.

 


Women can help gender equality. If they are powerful enough at the decision table. If they care about equality. If they get accurate information to even act on. Lot's of ifs. This is why it makes sense to actually research the extent to which gender board diversity in management roles does effectively translate to gender wage gaps among employees. We presented this research to participants of Colloqium on Personnel Economics in Zurich this year. The coulloir discussions are no worse for obtaining extremely useful feedback than plenary presentations. We are so grateful for comments to Anders FrederiksenNina Smith, Jenny Kragl, and Alex Bryson, who's work actually inspired our research. 

We address the gender wage gap in Europe, focusing on the impact of female representation in executive and non-executive boards. We use a novel dataset to identify gender board diversity across European firms, which covers a comprehensive sample of private firms in addition to publicly listed ones. Our study spans three waves of the Structure of Earnings Survey, covering 26 countries and multiple industries. Despite low prevalence of female representation and the complex nature of gender wage inequality, our findings reveal a robust causal link: increased gender diversity significantly decreases the adjusted gender wage gap. We also demonstrate that to meaningfully impact gender wage gaps, the presence of a single female representative in leadership is insufficient.