"Równość w realizacji aspiracji" pośród Norway Grants

"Równość w realizacji aspiracji" pośród Norway Grants

Powoli zbliża się do końca nasz projekt EARHART, którego realizacja możliwa jest dzięki Mechanizmowi Norweskiemu i Narodowemu Centrum Nauki. W ramach tego grantu przyglądamy się bliżej kwestii równości w dostępie do realizacji aspiracji przez kobiety i mężczyzn. Jak zmieniał się dostęp kobiet do pracy w zarządach firm? Czy kobiety będąc już w zarządach pomagają innym kobietom awansować? Czy rynek pracy wypycha kobiety do samozatrudnienia? Czy polityki mające na celu wyrónywać szanse kobiet w nauce mogą przynieść odwrotny skutek? Na większość z tych pytań udało nam się już odpowiedzieć, niektóre badania przyniosły nowe, zaskakujące wnioski i zainspirowały nas do postawienia kolejnych pytań badawczych.

Narodowe Centrum Nauki organizując 16 listopada konferencję dotyczącą projektów finansowanych z Grantów Norweskich w dziedzienie nauk społecznych zmoblizowało nas do podsumowań. W ramach konferencji, która odbyła się w siedzibie NCN mogliśmy zaprezentować poster (poniżej), który podsumowuje ostatnie cztery lata naszej pracy. Konferencja była również okazją do zapoznania się z wynikami badań w pozostałych grantach - z ogromną przyjemnością i fascynacją wysłuchaliśmy wystąpień naszych kolegów z Białegostoku, Krakowa, Warszawy i Norwegii. Sekularyzacja społeczeństwa, zaangażowanie polityczne, odporność na dezinformacje w obszarze zdrowia publicznego,  kulturowe różnice w percepcji szczęścia - wszystkie te tematy sprawiły, że konferencja była niezwykle inspirująca. I choć EARHART wśród norweskich grantów jest ekonomicznym "rodzynkiem" to nie da się ukryć, że dziedzina nauk społecznych jednoczy nas wszystkich społeczną wagą wyników badań.

 

 

 


Our EARHART project, which is possible thanks to the Norwegian Mechanism and the National Science Centre, is slowly coming to an end. As part of this grant, we are taking a closer look at the issue of equality in access to achieving aspirations by women and men. How has women's access to board positions in companies changed? Do women, once on boards, help other women advance? Is the labor market pushing women towards self-employment? Can policies aimed at equalizing opportunities for women in science have the opposite effect? We have already answered most of these questions, some studies have brought new, surprising conclusions, and inspired us to pose further research questions.

The National Science Centre, by organizing a conference on November 16 about projects funded by Norwegian Grants in the field of social sciences, mobilized us to summarize our work. During the conference, held at the NCN headquarters, we were able to present a poster (below) that summarizes the last four years of our work. The conference was also an opportunity to learn about the research results of other grants - with great pleasure and fascination, we listened to the presentations of our colleagues from Białystok, Kraków, Warsaw, and Norway. The secularization of society, political engagement, resilience to disinformation in public health, cultural differences in the perception of happiness - all these topics made the conference extremely inspiring. And although EARHART is an economic "raisin" among the Norwegian grants, it is undeniable that the field of social sciences unites us all with the social importance of the research results.