Dołącz do nas | Join us

Body: 

Kim jesteśmy: Jesteśmy zespołem naukowców. Pracujemy nad szerokim zakresem tematów w ekonomii stosowanej, ale naszą uwagę poświęcamy głównie nierównościom, makroekonomii międzynarodowej i stosowanej teorii gier. Więcej o konkretnych projektach można przeczytać tutaj.

Czego szukamy u kandydatów: Jesteś studentką/studentem ekonomii, matematyki lub ilościowych nauk społecznych? Lubisz odkrywać rzeczy? Interesuje Cię makroekonomia obliczeniowa? A może interesujesz się data science? A może lubisz eksperymenty. Szukamy właśnie Ciebie!

Nasza codzienna praca to dużo kodowania (głównie STATA, Matlab, Julia i Fortran, ale jeśli uwielbiasz i biegle posługujesz się R, Pythonem lub innym oprogramowaniam, spróbuj nas przekonać do dołączenia swojego klubu). Ale całe to kodowanie jest częścią pracy twórczej, konceptualizowania, zapoznawania się z literaturą i generalnie wymyślania nowych pomysłów lub tworzenie nowych danych. Czasem też próbujemy trochę naprawić świat ;). W trakcie tego procesu nauczysz się wielu rzeczy z zakresu ekonomii, przetwarzania danych i docierania do wyspecjalizowanych i ogólnych odbiorców. Nauka tego wszystkiego wymaga czasu, więc sensowniej jest, jeśli planujesz zostać z nami na dłużej.

Dlaczego jesteśmy doskonałym miejscem do rozwijania Twoich talentów:

Prowadzenie badań w GRAPE oznacza bezpośrednią współpracę z jednymi z najlepszych ekonomistów w Polsce. Nie musisz nam wierzyć na słowo, sprawdź IDEAS/RepEc  - jesteśmy w czołówce najlepszych instytucji badawczych w Polsce. Nasi pracownicy pochodzą z całego świata, w GRAPE spotykają się naukowcy z zagranicy oraz Polacy związani zarówno z Polską, jak i z uznanymi na świecie instytucjami naukowymi.

Wspieramy młodych badaczy i młode badaczki na wiele sposobów: oprócz codziennych szkoleń, możesz wyjechać na szkołę letnią (pokryjemy koszty czesnego, podróży i zakwaterowania) lub nawiązać stałą współpracę z naszymi międzynarodowymi partnerami (wziąć udział w programie doktoranckim, uczestniczyć i organizować wizyty studyjne, itp.) Zapewniamy również elastyczne środowisko pracy, dzięki czemu możesz łatwo połączyć pracę w GRAPE z nauką i życiem prywatnym.

Brzmi interesująco?  Sprawdź nasze aktualne rekrutacje. Jeśli nie znalazłeś nic, co by Ci odpowiadało, ale nadal jesteś zainteresowana/zainteresowany, po prostu wyślij nam swoją aplikację na adres grape@grape.org.pl (i śledź naszego FB gdzie zawsze zamieszczamy oferty rekrutacyjne). Nie jesteś pewna/pewien, czy uczelnia jest dla Ciebie? Nie martw się, niektórzy z nas przyszli do GRAPE na letni staż i... kontynuują karierę po latach :). Wysyłając swoją aplikację, pamiętaj o dołączeniu swojego CV oraz, jeśli możesz, próbki swojego kodowania.

Procedura zatrudniania pracowników naukowych.

 


Who we are: We are scientists. We work on a wide range of topics in applied econ, but our attention is mainly devoted to inequality, international macroeconomics and applied game theory. You can read more about specific projects here.

What we are looking for in the candidates: Are you a student of economics, mathematics or quantitative social sciences? Do you feel like you are falling in love with finding things out? Is computational macro your thing? Or are you interested in data science? Or maybe, you love experiments. We are looking for you! 

Our daily work is a lot of coding (mainly STATA, Matlab, Julia, and Fortran, however if you are a fan and an advanced user of R, Python, or some other, try to convince us to join your club). But all this coding is a part of creative work, conceptualizing, familiarizing with the literature and generally coming up with new ideas or new data. Sometimes we also try to fix the world a little bit ;). In the process, you are going to learn lots of stuff on economics, data processing and reaching to specialized and general audiences. Learning all this takes time, so it makes more sense is you plan to stay with us for a longer while.

 

Why we are an excellent place to develop your talents: 

Doing research at GRAPE means direct cooperation with some of the best economist in Poland. Don't take our word for it, check out IDEAS/RepEc -- we rank among the top research institutions in Poland. Our staff comes from all over the world, international scholars and Poles affiliated both in Poland and with globally recognized academic institutions all meet in doing research at GRAPE.

We support young scholars in many ways: in addition to day-to-day training, you may go for a summer school (we can cover fees, travel and accommodation) or engage in a permanent cooperation with our international partners (join a PhD program, participate and organize study visits, etc.). We also provide flexible work environment so that you can easily combine working at GRAPE with your studies. 

Sounds interesting?  Check out our ongoing recruitments. If you don't find anything that fits you, but you are still interested, just send us your application at grape@grape.org.pl (and follow our FB, where we always post recruitment offers). Are you uncertain if academia is for you? No worries, some of us came to GRAPE for a summer internship and ... continue to make a career out of it many years later :). When sending your application, make sure to provide your resume and, if you may, a sample of your coding. 

The recruitment procedure (coming soon, Polish version is here).