GGaps Conference

Info: 

Nie brak dowodów na różnice w możliwościach realizacji aspiracji pomiędzy kobietami i mężczyznami. Niezależnie od tego, czy rozważamy rynek pracy jako całość, czy skupiamy się na poszczególnych segmentach, różnice w prawdopodobieństwie „sukcesu” między mężczyznami i kobietami istnieją pomimo dziesięcioleci wysiłków by zapewnić równość. Wszyscy wyraźnie musimy dowiedzieć się więcej o przyczynach i skutkach tych dysproporcji. Gender Gaps Conference to coroczne wydarzenie dla naukowców zainteresowanych badaniami w tym obszarze.

Projekt dofinansowany jest w ramach programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2021 roku: Ministra Edukacji i Nauki)

GGaps 2016 | GGaps 2021 | GGaps 2022 | GGaps 2023


Evidence concerning differences in capabilities to realize aspirations is prevalent. Whether one considers the labor market as a whole, or one focuses on specific segments, disparities in the probability of “success” between men and women exist despite decades of efforts to eradicate them. We all clearly need to learn more about the causes and the consequences of these disparities. Gender Gaps Conference is an annual event for scholars interested in this field. 

The project receives funding within "Excellence of science" program of the Ministry of Science and Higher Education (as of 2021: Ministry of Education and Science)

GGaps 2016 | GGaps 2021 | GGaps 2022 | GGaps 2023

Budget: 

Projekt MNiSW 2019-2021 | Project funded by Ministry of Science and Higher Education 2019-2021

Dofinansowanie MNiSW | Funding awarded: 50 000 PLN

W tym kosztów pośrednich | including overheads of: 4 750 PLN

Wkład własny | Own contribution: 7200 PLN 

 

Projekt MEiN 2022-2023 | Project funded by Ministry of Education and Science 2022-2023

Dofinansowanie MNiSW | Funding awarded: 98 778 PLN

W tym kosztów pośednich | including overheads of:  8 885 PLN

Wkład własny | Own contribution: 16 320 PLN

 

Ministry of Education and Science

.